OFERTA

W zakresie naszych usług są:

 • Mapy do celów projektowych - aktualizacje
 • Mapy do celów projektowych - wektoryzacja treści (przetworzenie z formy analogowej do formy cyfrowej)
 • Mapy do celów hipotecznych (jako dokumenty służące za podstawę wpisu do księgi wieczystej)
 • Mapy do celów sądowych (np.: do zasiedzenia nieruchomości, do zniesienia współwłasności)
 • Wyrysy z mapy ewidencyjnej
 • Podziały nieruchomości na drodze administracyjnej oraz sądowej, dokumentacja do celów prawnych
 • Podziały ze scaleniem gruntów
 • Mapy do celów prawnych
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne, obsługa geodezyjna inwestycji
 • Inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłączy oraz innych obiektów budowlanych
 • Inwentaryzacje lokali, pomiary powierzchni lokali
 • Tyczenia budynków, przyłączy oraz różnych obiektów budowlanych
 • Uzgodnienia ZUD
 • Pomiary terenów nielegalnie wyłączonych z produkcji rolnej lub leśnej
 • Pomiary objętości mas ziemi
 • Wznowienia znaków granicznych oraz wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków
 • Sporządzanie dokumentacji geodezyjno - prawnej
 • Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji
 • Regulacja stanów prawnych dróg
 • Ustalenia granic działek dla celów ewidencji gruntów i budynków
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
Zapraszamy do współpracy !